GEOGRAFIA I HISTÒRIA- (9)

 

 

 

(91)- GEOGRAFIA

Mapes- material cartogràfic

Secció del portal XTEC que recull un conjunt de materials cartogràfics per a treballar a l'aula: es poden trobar mapes de Catalunya, d'Espanya, d'Europa i d'arreu del món per a imprimir, per a utilitzar-los com a gràfics, i per a representar dades sobre el territori amb aplicacions interactives. Inclou un apartat dedicat a la cartografia com a disciplina.

 

Guia del mundo 2007. Paises, temes i indicadores

Guia de l'estat del món elaborada per el Instituto del Tercer Mundo amb informació actualitzada sobre 238 països amb dades bàsiques, sinopsis informativa sobre el medi ambient, la societat i l'estat. Es presenten també temes generals i indicadors. Aquesta és una obra acumulativa que recull els esforços d'edicions anteriors.

 

La UE en breve

Guia del funcionament de la Unió Europea disponible al portal institucional de la Unió Europea. També es presenta informació sobre la història de la seva formació i sobre els estats membres. Cal destacar l'existència d'un glossari amb termes específics i una secció amb dades estadístiques.

 

Ciudades de hoy, ciudades de mañana

Material didàctic de les Nacions Unides que presenta els elements més significatius dels paisatge urbà i l'estudi del procés d'urbanització a escala mundial. Consta de sis unitats didàctiques, cadascuna de les quals s'estructura en objectius, resum dels continguts, continguts d'aprenentatge i activitats. Es presenta una breu història de l'expansió urbana, les conseqüències de la urbanització i els elements principals del desenvolupament urbà.

 

Población y actividades humanas

Material didàctic elaborat per Blanca Santamaria i Rafael Tabares que presenta informació sobre les activitats humanes. Es presenten els continguts bàsics sobre demografia i activitats econòmiques: la població, la diversitat, el treball i els problemes derivats de l'atur.

 

 

Geografia de Catalunya

Geografia de Catalunya

Web institucional de la Generalitat de Catalunya que fa una introducció a la geografia de Catalunya tant en l'aspecte físic, com econòmic i polític. Estructura els seus continguts en aquests àmbits: el territori, la població, l'organització política, la història, els símbols nacionals, la llengua catalana, la cultura, ciència i tecnologia, la cuina catalana i l'economia.

 

Hipermapa. Atles electrònic de Catalunya

Aplicació cartogràfica dinàmica que permet la consulta d'informació per capes dels principals serveis, la dinàmica socioeconòmica i la planificació territorial de Catalunya. Ha estat elaborada pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.

 

Parcs de Catalunya

Web del Departament de Medi de la Generalitat de Catalunya dedicada a informar sobre els diferents parcs de Catalunya. Es presenten els parcs nacionals, els parcs naturals i els paratges naturals i d'interès nacional. Des d'aquet lloc web es pot accedir a informació específica i molt complerta de cada un dels parcs.

 

Rutes turístiques per Catalunya

Web informativa de la Generalitat de Catalunya que presenta itineraris de rutes per municipis de Catalunya amb informació sobre monuments, festes i cultura. Disposa d'un mecanisme de cerca per interrogació i a mateix temps es permet fer la consulta comarca a comarca presentant la informació més important de cada una. Cal destacar l'opció que disposa de visites virtuals.

 

 

(92) - BIBLIOGRAFIES 

Biografias y vidas

Portal especialitzat on es presenta una col·lecció que disposa de milers de biografies de personatges famosos històrics i actuals. Disposa també de dues seccions especifiques anomenades monografies i reportatges que pretenen poder aprofundir en el coneixement d'algunes personalitzats per mitjà de biografies més amplies i estudis extensos.

 

 

(93) - HISTÒRIA 

Viatge virtual per les ciències socials. Internet a l'aula

Material didàctic de gran valor informatiu que està organitzat amb quatre blocs de continguts: l'organització política, l'economia, les relacions socials al llarg del temps i l'art i el pensament. Disposa de enllaços web i audiovisuals relacionats per a cada unitat temàtica que complementa la informació presentada.

 

KAIROS

Material didàctic elaborat com a programa de suport al professorat d'història d'educació Secundaria que conté quatre propostes de contingut i un espai de comunicació al voltant dels diferents períodes de la història: els murs a la història, els grans desplaçaments de la humanitat, les grans catàstrofes, els mars com a eixos històrics, el Pròxim orient, els temps en la història, el foc i els intercanvis materials.

 

Prehistòria i arqueologia

Desenterrando el pasado. Taller de Arqueología

Material didàctic elaborat per E.R. Fraile que introduir-se al món de l'arqueologia que mostra una basant informativa sobre els jaciments, la seva localització i prospecció, com es produeix l'excavació arqueològica i especialment la interpretació arqueològica.

 

Tras las huellas de nuestros orígenes

Material didàctic que realitza un recorregut pels diferents períodes de la prehistòria. Organitza els continguts en cinc blocs: prehistòria, hominització, paleolític, neolític i l'edat dels metalls. Tot incloure activitats presenta gran valor informatiu complementat amb una secció de vocabulari.

 

 

Història antiga

IDUS. Imperio romano

Portal especialitzat amb informació molt completa en referència a diferents aspectes de l'Imperi Romà: els orígens de Roma fins el final de l'imperi, amb cronologies, història, personatges, la societat, l'estat, l'economia, l'exèrcit i molts altres elements.

 

Portal de la dona a l'antiguitat

Portal elaborat per Manel García Sánchez sobre la dona a l'antiguitat adreçat principalment a l'alumnat i professorat d'educació secundària, però també útil per a tothom que estigui interessat en aquesta qüestió. Material interdisciplinari que posa de manifest la desigualtat entre sexes i la subordinació del sexe femení al masculí. Es fa un recorregut per Grècia, Roma, Pèrsia, mesopotàmia i Egipte.

 

Palladium

Material didàctic a la disposició dels docents, estudiants o interessats en el món clàssic on es poden trobar materials i activitats sobre cultura clàssica, llatí i grec: informació, exercicis autoevaluables, bancs d'imatges i textos eines per a l'aproximació a les llengües i món clàssic.

 

Labyrinthus

Portal elaborat per Sebastià Giralt que pretén divulgar la civilització grecoromana i la seva pervivència en el món actual. S'estructura en tres itineraris fonamentals: El laberint dels mites és una introducció a la mitologia grecoromana a través de la literatura, l'art, la societat i la tradició clàssica; El laberint de Grècia ofereix una aproximació a la cultura i la societat hel·lèniques; El laberint de Roma vol donar a conèixer la llengua i la literatura llatines i la civilització romana.

 

 

Historia medieval

Al-Andalus

Portal especialitzat promogut per la Fundación legado Andalusí que inclou informació sobre la història d'Al-andalus, una cronologia, un breu resum sobre els trets més significatius de l'art i la ciència i un glossari. També presenta rutes i itineraris culturals. Web disponible en angles, alemany i francès.

 

Historia medieval de la Península Ibérica. Los reinos cristianos

Material didàctic on s''explica la formació dels regnes cristians en l'alta Edat mitjana així com aspectes relacionats amb la vida quotidiana, l'economia i l'organització política. Inclou un glossari, un atles històric i activitats d'explotació i d'avaluació.

 

Expansión europea en los siglos XIV y XV

Web informativa especialitzada on es fa referència a la situació de la Europa baixmedieval i explicació de les causes que afavoriren l'expansió vers els continents africà i americà durant l'època dels grans descobriments. També es contempla el poder de les ciutats als segles XIV i XV, el poder feudal i les monarquies, la situació a la península Ibèrica.

 

Els càtars

Web personal de A. Palau dedicada a la història dels càtars. Es presenten l'origen, els trets essencials de la religió i la croada. L'objectiu és la difusió del catarisme per terres occitanes i per aquest motiu es realitza la descripció de tres itineraris per a realitzar un recorregut per a història i els paisatges del món càtar. Web disponible també en llengua castellana.

 

 

Història moderna

La monarquia hispanica

Web monogràfica que presenta un estudi sobre la monarquia hispànica al llard de les diferents èpoques. Cal destacar la part dedicada a la família dels Austries.

 

La revolución francesa

Web personal de Jesús Tapia que es configura coma material didàctic però que representa amb gran valor informatiu del seu contingut en referència a l'Antic Regim, el moviment de la Il ·lustració i els esdeveniments i causes de la Revolució Francesa. La informació es presenta de forma clara i ben estructurada.

 

 

Historia contemporània

Recursos i materials d'història contemporània

Web personal de J. Buxadera amb materials i recursos informatius concrets en l'àmbit de la història del segles XVIII, XIX i XX. Cal destacar la secció de vocabulari d'història contemporània i l'apartat d'accés a bibliografies de personatges històrics de gran rellevància.

 

El sitio web de la Historia del siglo XX

Web personal de Juan Carlos Ocaña molt completa dedicada a la història del segle XX amb apartats per temes i categories. També fa referència a diferents episodis de totes les èpoques d'història d'Espanya. Conté galeries d'imatges, biografies, cronologies i mapes que complementen els articles e informacions presentades. És de gran interès l'apartat dedicat a la història de la Unió Europea. Cal destacar la secció d'enllaços que proporciona de cada temàtica. Es configura com un portal de referència en aquesta temàtica.

 

En clase de Historia

Web personal de Jorge Juan Lozano dedicada a desenvolupar temes t'historia contemporània com són: l'Antic Regim, el procés d'industrialització, el liberalisme, romanticisme i nacionalisme, els canvis i moviments socials del segle XIX, l'imperiamisme, la primera Guerra Mundial, la revolució russa, l'economia d'entreguerres, i el desenvolupament dels faixisme. Destaca el gran valor informatiu del web, els mapes conceptuals a partir del quals es poden accedir als continguts.

 

La revolución industrial

Material didàctic elaborat per Jesús Tapia de gran valor informatiu que presenta les causes i els elements més destacats de la revolució industrial que marca el inici de l'edat contemporània. Es fa principal ressò dels canvis socials i els diferents sectors on actuen aquests canvis. Hi ha una secció especifica dedicada a les noves possibilitats que sorgeixen pels medis de transport.

 

 

Historia de Catalunya

La civilització ibèrica: els ilergets

Web personal de M. Roman dedicada a la difusió del pas dels ibers a Catalunya i en concret del grup dels ilergets que ocuparen l'actual zona de Lleida. Els continguts s'estructuren en aquest àmbits: situació geogràfica, economia, cultura, poblats i llistat de webs sobre les tribus que varen existir de ilergets.

 

Els ibers de Catalunya

Material didàctic elaborat per Anna Pujol Puigvehí pensat per a donar a conèixer la història dels ibers facilitant l'estudi de diferents elements de la seva civilització: la formació , la política , l' economia , les arts , l' urbanisme , les creences i l' escriptura . Es proposen també alguna activitat i recurs didàctic però preval el seu valor informatiu. Està disponible en anglès.

 

Empúries

Web informativa dedica a la història d'Empúries tan en la seva època gerga com romana. Realitza un Itinerari virtual per les ruïnes d'aquesta ciutat presenten primer la Neapolis grega i després la Emporitom romana.

 

L'Islam a Catalunya

Web personal de Xavier Ripoll que presenta l'estudi de la presència musulmana en terres catalanes: organització de la vida econòmica i de la cultura i la ciutat musulmana . També es es donen a conèixer les diferents etapes de presencia musulmana.

 

Gerbert d'Orlhac

Web personal de M. Puntí creada amb motiu de la commemoració mil·lenària de la coronació papal de Silvestre II que en la seva etapa de formació residí a Catalunya i va fer un gran paper transmissor de la ciència àrab al món occidental. L'enfoc de la informació continguda a les pàgines és didàctic i difusor de la figura de Gerbert i del seu món vist des de Catalunya. S'ha pretés principalment treballar els aspectes sòcio-polítics i culturals d'Europa, Catalunya i Al-Andalus a l'any 1000.

 

La Barcelona medieval

Web realitzada pel grup de Recerca d'Història Medieval i Innovació Docent Universitària on es presenta informacions, imatges, mapes i enllaços sobre la ciutat medieval de Barcelona de l'any 800 fins al 1500.

 

Fets bèl·lics de la Guerra de Successió

Web personal de Jordi Torrades dedicada a donar a conèixer els esdeveniments de caire militar de la Guerra de Successió a la corona hispànica, entre 1702 i 1714. A partir de la guerra de Successió s'expliquen les tàctiques militars i els principals fets bèl·lics del segle XVIII.

.

L'11 de setembre

Material didàctic elaborat per Ramón Guim molt útil per poder entendre d'on ve i què significa la Diada de l'11 de Setembre, presenta activitats però resulta de valor informatiu per a tractar el tema.

 

El modernisme i el seu temps

Material didàctic que aborda el moviment Modernista que es desenvolupa a Catalunya des de diverses àrees del currículum, relacionant aspectes de: ciències i tecnologia, ciències socials, cultura, llengua, educació visual i plàstica.

 

      enrere