biblioteca escolar i competència informacional

 

 

 

LA COMPETÈNCIA INFORMACIONAL

.

El sistema educatiu ha de preparar als nois i les noies per tal que puguin desenvolupar-se en la Societat de la Informació dotant-los de recursos per aprendre al llarg de la vida i adquirir i generar nou coneixement. Per això és important aplicar un model a l’educació primària i secundària per a desenvolupar la competència en l’accés i ús de la informació que permeti l’aprenentatge de conceptes, tècniques, estratègies, mètodes, hàbits i valors específics d’aquesta matèria.

L’Associació Americana de biblioteques escolars (AASL) en un document elaborat l’any 1998 defineix la competència informacional com l’habilitat de reconèixer una necessitat d’informació i la capacitat d’identificar, localitzar, avaluar, organitzar, comunicar i emprar la informació de manera efectiva, tant per a la resolució de problemes com per a l’aprenentatge al llarg de la vida.


Característiques

  • Competència polifacètica que implica diferents alfabetitzacions i habilitats.
  • Competència relacionada amb les habilitats tecnològiques però que constitueix una àrea més àmplia i diferenciada de capacitats centrades en els continguts de la informació amb independència del suport.
  • Competència relacionada amb habilitats cognitives i metacognitives de pensament crític-reflexiu i d’autoregulació de processos.
  • Competència genèrica transversal a totes les àrees del currículum.
  • Competència que es constitueix com la base per a l’aprenentatge continuat al llarg de la vida i que situa a l’individu en el centre del seu procés d’aprenentatge.

Aprendre a investigar i informar-se no suposa únicament aprendre a localitzar informació i dades rellevants, sinó que de manera fonamental representa adquirir eines per a construir coneixement. Suposa, des d'un punt de vista genèric, aprendre a pensar i a aprendre, i des d'un prisma més concret, permet desenvolupar múltiples destreses relacionades amb l'accés i ús de la informació.

A partir d'aquest anàlisis teòric, els continguts s'articulen dins d'un model d'aplicació que permet programar activitats concretes de manera sistemàtica i progressiva. Sense un marc teòric, els programes poden ser incomplerts o ineficaços i, sense un model d'aplicació, els aprenentatges en la seva pràctica poden ser aïllats i arbitraris.

Els programes necessiten l'activació de metodologies per part del professorat que convidin als alumnes a utilitzar amb regularitat la informació, a aprendre investigant. Aquest enfocament didàctic troba en la biblioteca escolar, plantejada com a centre de recursos per a l'aprenentatge, la seva gran amiga i aliada.

Models

En els darrers quinze anys s’han creat diferents models que faciliten el desenvolupament d’aquesta competència per mitjà de processos sistemàtics especialment a l’ensenyament universitari però en l’actualitat manca una especificació més adaptada al context de l’ensenyament obligatori de l’educació primària i secundària.

Es descriu tot seguit un model amb els coneixements i les habilitats i els seus diferents nivells de complexitat o domini cobrint els diversos aspectes relacionats amb la utilització de la informació.

Es tracte d’una proposta per a poder orientar els processos de formació i la definició d’objectius d’aprenentatge. La seva finalitat és facilitar la planificació en els centres d’un programa sistemàtic i globalitzador que pugui ser concretat a les diferents etapes de l’educació obligatòria i en contextos escolars determinats.

.

MODEL DE CONCRECIÓ DE LA COMPETÈNCIA INFORMACIONAL (DURBAN, G.)

.

1. CERCA I RECUPERACIÓ DE LA INFORMACIÓ

Reconèixer la necessitat d’informació

• Definir el problema que es pretén resoldre.
• Determinar quina informació es necessita.
• Identificar les característiques d’aquesta informació: cobertura geogràfica,
cronològica, nivell, extensió i format.
• Dissenyar un pla de treball adequat per a abordar la tasca.

Comprendre els recursos informatius disponibles

• Comprendre com s’elabora, organitza i emmagatzema la informació (formats i suports).
• Conèixer els diferents tipus de recursos existents (tipologies documentals).
• Comprendre les característiques i utilitzats de cada tipus.
• Seleccionar els recursos que millor s’ajustin a la necessitat d’informació reconeguda.
• Conèixer com accedir als recursos informatius a les biblioteques i a internet.

Localitzar i recuperar informació

• Planificar el treball de cerca.
• Dissenyar estratègies de cerca.
• Conèixer l’eina de cerca específica de cada tipus de recurs informatiu.
• Saber utilitzar sistemes avançats de recuperació de la informació.

Avaluar els resultats i el procés de cerca

• Comprendre, analitzar i interpretar críticament els resultats d’una cerca.
• Identificar i seleccionar la informació rellevant.
• Aplicar criteris per a valorar la qualitat de la informació: fiabilitat, actualitatzació, accessibilitat i usabilitat.
• Identificar la sobrecàrrega informacional (“infoxicació”).
• Comparar informació de diverses fonts.
• Reflexionar sobre la validesa del procés de cerca realitzat.

2. ANÀLISI I TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ

Explorar, organitzar i registrar els continguts seleccionats

• Explorar la informació seleccionada.
o Comprendre, analitzar i interpretar amb profunditat la informació.
o Segmentar i establir relacions jeràrquiques i associatives.
o Sistematitzar i sintetitzar la informació rellevant.

• Organitzar el registre de la informació seleccionada.
o Extreure i registrar la informació rellevant.
o Ordenar i classificar la informació seleccionada.
o Emmagatzemar la informació recuperada amb mètodes específics.
o Representar els continguts de forma sintètica amb esquemes i resums.

Transformar la informació en coneixement personal

• Incorporar la nova informació a la pròpia base de coneixements.
• Integrar informació de fonts diverses.
• Fer inferències.
• Construir significats.
• Establir connexions amb coneixements previs.
• Formular conclusions.
• Elaborar nova informació.

3. COMUNICACIÓ I APLICACIÓ DE LA INFORMACIÓ

Actuar amb ètica i responsabilitat en la utilització

• Accedir legalment als recursos d’informació.
• Reconèixer i citar adequadament les fonts d’informació utilitzades.
• Mantenir la privacitat i seguretat de la informació.

Comunicar i aplicar els resultats correctament

• Utilitzar la informació de forma efectiva.
o Aplicar la informació per un propòsit específic.

• Comunicar correctament la nova informació elaborada.
o Editar els continguts utilitzant diferents llenguatges i suports.
o Presentar documents clars i ben estructurats.

.

enrere